Triquis de Chicahuaxtla

Gi̱niꞌhiaj nej suj dàj hua ñan màn nej guiì aꞌmin nânj nï̀nꞌïn

NEJ GUIÌ AꞌMIN NÂNJ Nï̀NꞌÏN

Nej yumanꞌ Aꞌmin Nânj Nï̀nꞌïn mân neꞌ gatûj gui riñan hioꞌó Akuej, ni̱ màn daꞌngaꞌ ꞌngo̱ si chi̱ꞌ nej sij yùhuìj mîn guiì. Ni̱ huàꞌnï̀nj yiꞌnïnꞌ huin sa hua̱ ni̱nï̱n ni̱ daꞌ goꞌngo̱ nej yumanꞌ nânj huin sa ña̱ꞌa̱n doj ni̱ nej yuman nânj huin: Yumanꞌ Nìko ni̱ ta̱a huìj mîn tá gàꞌanj siêntu riñan nne ña̱ꞌa̱nj. Ni̱ aꞌngoj huin yumanꞌ Samatî ( Natâj tun ), ni̱ huej huin yumanꞌ nngaj danï̱ïn ni̱ ta̱a huìj mîn tá ùnꞌùnꞌ siêntu tá huìj xia chi̱ꞌ riñan nne ña̱ꞌa̱nj. Ni̱ aꞌngoj huin yumanꞌ Sikí ni̱ ta̱a ꞌngo̱ mîn tá huàtànꞌ siêntu riñan nne ña̱ꞌa̱nj. Ni̱ nej yumanꞌ Aꞌmin Nânj Nï̀nꞌïn anûn duguiꞌ neꞌ yìchràj a ngà Yumanꞌ Duhua, ni̱ neꞌ ri̱ki anûn duguiꞌ nej sij ngà Yumanꞌ Rosario, yumanꞌ ngaj, Ta Degechrunj ni̱ nej yumanꞌ nânj nikoꞌ munisipio ngaj ni̱ aꞌmin nej sij nânj stila, ni̱ gatûj gui: anûn duguiꞌ nej sij ngà Duchi, ni̱ neꞌ gatûj gui anûn duguiꞌ nej sij ngà estado Guerrero. Riñan página ni̱ka̱j nej ñûnj gànàrìꞌ nej suj: Ñan nataꞌ dàj gi̱di̱gûnꞌ nej guiì, ni̱ hiuj nânj nun ꞌngo̱ ñanj digân rayiꞌî nej daꞌngaꞌ ga̱ra̱n sun nnga ga̱chru̱nꞌ, ni̱ niꞌñan ga̱ra̱n sun nej suj si ruhuâ nej suj ga̱chru̱n nej suj ñanj nânj nï̀nꞌïn. Rayiꞌî nuguan nâ: Gachrûn nej ñûnj dànèꞌ gaꞌhue gaꞌnaꞌ nej guiì aꞌmin nânj nï̀nꞌïn. Rayiꞌî ñanj Biblia ni̱ gaꞌnḯn nej ñûnj N.T. ni̱ ꞌnaj riñan PDF ni̱ giꞌhiaj yu̱̱gui nej ñûnj riñan sa gùꞌnàj digital ni̱ neꞌ rùkù ni̱ gu̱ña̱n gi̱nikaj duguiꞌij ngà sa gu̱nïnꞌ rayiꞌì N.T. huê riñan sitio nânj ga̱hui. Ni̱ niꞌñan guendâ gi̱niꞌin nej suj Ñaꞌanj an, ni̱ ga̱na̱ni̱n nej suj ni̱ gànàrìꞌ nej suj ñan ga̱ne nìgànj nej suj, dadinꞌ huê rayiꞌì nânj gaꞌnaꞌ Ma̱ꞌan Señor Jesús. Ni̱ rayiꞌî sa niꞌhioꞌ, ni̱ gaꞌnḯn nej ñûnj nnga nadigân nej ñûnj ñanj N.T. Ni̱ rayiꞌî ñan duꞌhuôꞌ. Rayiꞌî nihia yìñànj an ni̱ gaꞌnḯn nej ñunj ꞌngo̱ ñanj nataꞌ rayiꞌî nakïnj ïn nneè. ¡Ga̱ꞌna̱ꞌ gi̱niꞌhiaj nej suj ni̱ gi̱ni̱ꞌin nej suj!