Dànèꞌ gaꞌnaꞌ nej guiì aꞌmin nânj nï̀nꞌïn ràꞌaj

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.