Nadigân ñanj N.T. Nânj nï̀nꞌ aꞌmin Yumanꞌ Nìko

Sa niꞌhioꞌ nânj nadigân rayiꞌî N.T. gui ko̱ chi̱ꞌ aché ahui yi̱ꞌna̱a hioꞌ huìj mîn tá yìgàꞌanj, ruhuâ Yumanꞌ Nìko.

Presentanción del Nuevo Testamento en el idioma triqui