Nadigân ñanj N.T. Nânj nï̀nꞌ aꞌmin Yumanꞌ Nìko

Sa niꞌhioꞌ nânj nadigân rayiꞌî N.T. gui ko̱ chi̱ꞌ aché ahui yi̱ꞌna̱a hioꞌ huìj mîn tá yìgàꞌanj, ruhuâ Yumanꞌ Nìko.